Uitgangspunten

De kern van elke constructieberekening is de gewichtsberekening. NP constructies weet van de meeste bouwmaterialen het gewicht, de massa. Voorgeschreven zijn de belastingen veroorzaakt door mens en gebruik, uitzonderingen zijn uw specifieke eigen wensen (machines, kranen e.d.)

Permanente belastingen

 • De belasting is gedurende de gehele referentieperiode aanwezig.
 • De belasting varieert slechts beperkt in grootte.
 • De grootte van de belasting is met redelijke zekerheid te berekenen.
 • De belasting is altijd een “lange-duurbelasting”.
 • De belasting is altijd statisch.
 • De belasting is plaatsgebonden.
Bij berekeningen gaan we uit van de representatieve basisbelasting (NEN6702)

Gewichtsbelastingen

 • eigen gewicht
 • rustende belasting

Veranderlijke belastingen

 •  Veranderlijke belastingen zijn gedurende de referentieperiode niet altijd aanwezig.
 • Vaak puntlasten of laststelsels.
 • Niet eenvoudig de representatieve waarde vast te stellen.
 • De grootte van de voorgeschreven veranderlijke belasting hangt af van de belastingsduur.
 • Korte-duureffecten hebben een hogere waarde dan lange-duureffecten.
 • Zowel plaatsgebonden belastingen als vrije belastingen

Regels voor veranderlijke belastingen, NEN 6702, voor:

 • personen, meubilair en aankleding
 • opslag goederen en materialen
 • machines
 • voertuigen
 • wind
 • regenwater
 • sneeuw
 • temperatuurverschillen

Omdat de grootte van veranderlijke belastingen in de tijd gezien sterk variëren, wordt een onderscheid gemaakt tussen de representatieve waarde en de momentane waarde.

Representatieve waarde

Dit is een voorgeschreven veranderlijke belasting waarmee de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt benaderd. De representatieve waarde is een extreme waarde, d.w.z. dat de kans klein is dat deze belasting gedurende de referentieperiode optreedt.

Momentane waarde

De momentane belasting is de waarde voor de veranderlijke belasting die men zeer waarschijnlijk op een willekeurig tijdstip zal aantreffen.Het in rekening brengen van alle veranderlijke belastingen met hun representatieve waarde zal een belastingsgeval opleveren dat zich waarschijnlijk nooit voor zal doen. Daarom is het voldoende om met slechts één van de voorkomende veranderlijke belastingen extreem te rekenen en dan slechts op één of enkele velden. De momentane waarde is een percentage van de representatieve (extreme) waarde. De momentane waarde is een lange-duurbelasting en speelt een belangrijke rol bij het bepalen van belastingscombinaties.VloerenDoor de grote oppervlakten waarover zij zich uitstrekken, spelen veranderlijke belastingen van vloeren en daken een grote rol. Deze maken daarom altijd deel uit van de berekening van draagconstructies van gebouwen.De grootte van de veranderlijke vloerbelasting is afhankelijk van:

 • het type gebouw
 • de gebruiksfunctie van de vloer
 • de soort berekening die uitgevoerd moet worden

Daken

De belasting van het dak is afhankelijk van de locatie van het pand, de helling van het dak en de hoogte van het pand.

 • sneeuw
 • wind
 • regenwater

Type bebouwing

 • woningen, woonwagens en logiesverblijven
 • kantoren, onderwijsgebouwen en gezondheidsgebouwen
 • verkoopruimten van winkelgebouwen
 • stationsgebouwen, horecagebouwen, bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen, tribunes
 • industriële gebouwen
 • bibliotheken, archieven

Gebruiksfunctie m.b.t type vloer

 • Vloeren van bedrijfsruimten
 • Ontsluitingswegen
 • Balkons en terrassen
 • Balustraden
 • Opslagruimten
 • Parkeergarages

Belastingfactoren

Bruikbaarheidsgrenstoestand Bij de bruikbaarheidsgrenstoestand is de rekenwaarde gelijk aan de representatieve waarde. Hiermee berekenen we vervormingen, de vloeren en daken mogen namelijk niet te veel doorbuigen.

Uiterste grenstoestand (Rekenbelasting t.b.v. sterkte)

De grootte van de in rekening te brengen belastingsfactor hangt af van 5 factoren.

 • grenstoestand, voor de bruikbaarheidsgrenstoestand
 • veiligheidsklasse
 • soort belasting (permanent, veranderlijk of bijzonder)
 • werking van de belasting (gunstig of ongunstig)

Belastingscombinaties

Men dient rekening te houden met een groot aantal verschillende belastingscombinaties. Ieder bouwwerk wordt belast door permanente en veranderlijke belastingscombinaties. Deze kunnen zowel extreem als momentaan of beide zijn. Niet iedere belastingscombinatie is mogelijk.